Cite This Page

Bibliographic details for Nihon Daihyou Team no Kantoku ni Narou! Sekaihatsu, Soccer RPG Koushiki Guide Book