Star Trek: New Worlds/Magazine articles

From Sega Retro

Back to: Star Trek: New Worlds.
More...More...More...
File Date Source Title and comments
Logo-pdf.svg 1999-11-25 Dreamcast Magazine (UK), "No. 3"
2000-xx-xx Master Games (BG), "Oktomvri 2000"
Review
Version Rating Awards Calculated score
5/10
50
[Info]
2002-xx-xx Entsiklopediya igr dlya Dreamcast (RU), "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye"
Review
Version Rating Awards Calculated score
8.3/10
83
[Info]