Hidetoshi Takeshita/Magazine articles

From Sega Retro

Back to: Hidetoshi Takeshita.
More...
File Date Source Title and comments
Logo-pdf.svg 1995-03-08 Sega Saturn Magazine (JP), "April 1995" "inside of Panzer Dragoon"
interview with Yukio Futatsugi, Tomohiro Kondo, Hidetoshi Takeshita, Junichi Suto and Manabu Kusunoki